תקנון

                               א.ל.מ רשת חשמל ואלקטרוניקה
                                    חנויות הדיוטי פרי בנתב"ג
                                     תקנון ותנאי שימוש באתר
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חנויות הדיוטי פרי של א.ל.מ. רשת חשמל ואלקטרוניקה
המופעלות ע"י א.ל.מ סחר 2000 בע"מ (להלן:"האתר" ו- "החברה" בהתאמה) אשר הינה מפעילת האתר ובעלת מלוא הזכויות בו.
הגישה לאתר והשימוש בו ייעשו בכפוף לכל התנאים כמפורט בתקנון זה להלן.

כללי:

 1. תנאי השימוש באתר זה מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בכל דרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו (להלן:"המשתמש") .
 2. התקנון והתנאים בו כפופים לשינויים מעת לעת שיכול וייעשו בו מידי פעם בפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .
  במקרה של שינוי הוראה כלשהי מהוראת תקנון זה, הרי שהחל ממועד השינוי כפי שיתפרסם באתר זה יחייב הנוסח המעודכן את כל המשתמשים ויהיה בתוקף מיום השינוי.
 3. עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ללא כל יוצא מן הכלל ללא כל הגבלה וללא כל הסתייגות של המשתמש והוא ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה.
 4. ייתכן כי חלק מהפעולות באתר יהיו כפופות ומותנות בתנאי שימוש נוספים ו/או בכל תנאי אחר ובמקרה כזה ביצוע הפעולות הללו יהיה כפוף ומותנה בנוסף לתנאי השימוש הכלליים בתנאי שימוש פרטניים שיחולו עליהם וכפי שיצוין בתנאי השימוש הפרטניים.
 5. התקנון נכתב מטעמי נוחות בלשון זכר יחיד ואולם האמור בו פונה הן לזכר והן לנקבה ולכל אדם באשר הוא ללא כל הפלייה.

  השימוש באתר:
 6. השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
  חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להציג בפומבי ו/או להשתמש בכל תוכן ו/או מידע המופיע באתר לכל מטרה אחרת שאינה אישית ופרטית ובכלל זה לא לסחור ו/או להעביר מידע כלשהו בכלח דרך אחרת ו/או להשתמש בכל דרך באתר ו/או בכל תוכן ו/או מידע שבו למטרה מסחרית או אחרת שאינה מהווה שימוש פרטי ואישי.
 7. השימוש באתר נועד לספק לציבור הרחב מידע אודות פעילות החברה בחנויותיה אשר באולמות הנוסעים היוצאים בנתב"ג (טרמינל 1 וטרמינל 3) והמוצרים שניתן לרכוש בהן.
  להסרת ספק אין האתר מתיימר להציג את כל המוצרים הנמכרים בחנויות החברה באולמות היוצאים בנתב"ג וייתכן שיוצגו בו רק חלק מהמוצרים שניתן לרכוש בחנויות האמורות ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה.
  ללא מסירת כל הנתונים והפרטים כנדרש בדף ההרשמה לא יוכל משתמש/ת , רוכש/ת לבצע רכישות באתר.
 8. אין להפעיל ו/או לאפשר להפעיל ביחס לאתר ו/או בקשר עם המידע המוצג בו כל יישום מחשב או אמצעי אלקטרוני אחר ו/או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג רובוט (ROBOT ) ו/או CRAWLERS וכד' אשר יש בהן כדי להעתיק בכל דרך מידע ו/או תוכן מלאים או חלקיים מהאתר.
  אין להשתמש ו/או ליצור באמצעים כלשהם על מנת ליצור אוסף או לקט או מאגר של תכנים ו/או מידע מהאתר.
 9. המשתמש באתר מתחייב שלא להציג את האתר ו/או את המידע ו/או התכנים שבו ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים למכירה בחנויות החברה הנ"ל באתר אחר כלשהו בין כאתר מסגרת ובין בכל דרך אחרת גלויה או סמויה במישרין ו/או בעקיפין.
 10. המשתמש מתחייב שלא להציג את האתר ו/או כל תוכן ו/או מידע שבו בכל דרך שהיא לרבות לא באמצעות תוכנה ו/או מכשיר ו/או פרוטוקול תקשורת ו/או אביזר כלשהו אשר יש בהם כדי לשנות את עיצוב האתר ו/או תוכנו לרבות המוצרים המוצגים בו ו/או כל מידע בקשר אליהם.
 11. המשתמש באתר מתחייב שלא לקשר בין האתר ו/או התוכן שבו לכל אתר אחר לרבות כזה המכיל תכנים מיניים ו/או תכנים אחרים ו/או כאלה המעודדים גזענות ו/או אפליה מכל סוג ו/או לתכנים ו/או אתרים אחרים כלשהם המנוגדים לכל דין ו/או המעודדים עבירה על החוק ו/או התנהגות המהווה עבירה על החוק.
  חל איסור על כל משתמש לשנות ו/או להסתיר את כתובת האתר ו/או להחליפה בכל כתובת אחרת וכן אסור לקשר לתכנים ו/או למידע שבאתר זה כל מידע ו/או תוכן אחר במנותק מדפי האינטרנט שבו משולבים התכנים שבאתר.
 12. מבלי לפגוע בכל זכות של החברה , החברה רשאית לבטל כל קישור לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן במקרה כאמור לבטל כל קישור כאמור וזאת מבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.
 13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש  מתחייב לעדכן באופן מיידי את האתר על כל שימוש בלתי מורשה ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או פרצת אבטחה, ולוודא כי הודעתך התקבלה בפועל אצל נציגי האתר.
 14. כל משתמש אחראי לגלישה ברשת האינטרנט ולכל חיוב הקשור לכך כגון חיובי ספק אינטרנט, חיובי זמן אויר וכדומה.
 15. כל שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות אסור בהחלט.
 16. המשתמש אחראי לכל מידע המועבר על ידו באמצעות האתר ו/או הנשלח על ידו  לאתר ולרבות אחריות כלפי צדדים שלישיים, ומתחייב לשפות את החברה ו/או כל מי מטעמה בכל הקשור לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מעניק לחברה זכות ורישיון שימוש בלתי מותנה, בלתי מוגבל, בלתי הדיר, לצמיתות וללא תמורה בכל מידע כנ"ל ומאשרים לחברה לעשות בו שימוש מכל סוג שהוא בין תוך אזכור מקורו ובין ללא אזכור מקורו.
 17. המשתמש מתחייב לא להעביר באמצעות האתר ולא לשלוח לאתר כל מידע שיקרי, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגראפי, גזעני, או בלתי חוקי.
 18. המשתמש מתחייב לא להעביר באמצעות האתר ולא לשלוח לאתר מידע פרסומי או מסחרי.
 19. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לוודא זמינותו של האתר בכל שעות היממה 7 ימים בשבוע, אך אינה מתחיבת שלא יהיו ו/או לא ייתכנו שיבושים אתר והשימוש בו יופרע מסיבה זו או אחרת.
  החברה לא תהיה אחראית לכל תקלות כלשהן בתוכנה, קווי התקשורת ו/או רשת האינטרנט, בין אם תקלות רשלניות ובין אם תקלות שאינן רשלניות, ולרבות תקלות המביאות לגילוי מידע ו/או פרטי משתמשים.
  החברה תפעל לתקן כל תקלה בהקדם האפשרי אך לא תוכל להתחייב לעשות כן בפרק זמן מסוים.
 20. החברה איננה אחראית לקישורים המובילים לאתר ו/או לקישורים המצויים באתר ומובילים לאתרים אחרים ו/או לדברים הרשומים בקישורים כנ"ל ו/או באתרים אחרים. אין באפשרות החברה לעקוב אחר כל פרסום שנעשה ברשת האינטרנט ועליכם להיות מודעים לכך שלפעמים מתפרסמות הודעות סרק. החברה איננה עומדת מאחורי ואינה אחראית לכל אתר אחר ו/או קישור ו/או פרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא, שלא נעשה ישירות ע"י האתר. כך, גם אין באפשרות החברה לעקוב אחרי אתרים אחרים אליהם מפנים קישורים המצויים באתר, והללו לרבות כל הנאמר בהם מצויים כאמור באחריות בעלי האתרים הללו בלבד.
 21. המשתמש אינו רשאי להוריד ו/או להעתיק מהאתר מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תמונות ו/או גרפיקה ו/או סרטונים ו/או קבצים מכל סוג שהוא ו/או טקסטים כלשהם (להלן כל הנ"ל ולרבות איזה מהנ"ל שיישלחו ע"י האתר אל המשתמשים ולרבות כל מידע אחר: "מידע") ו/או לעשות במידע שימוש כלשהו שאיננו שימוש במסגרת האתר עצמו ותוך כדי גלישה בו. כל המידע שייך לאתר. כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני במידע הינן של החברה ושמורות לה. ניתנת למשתמש אך ורק הזכות (בכפוף לאמור בתנאי השימוש ובהתאם להם) לגלוש באתר ולהשתמש בשירותיו, כל עוד האתר פתוח לשימוש, ולא ניתנת למשתמש כל זכות אחרת שהיא במידע.
 22. ידוע לכל משתמש/ת רוכש/ת באתר כי החברה אינה ולא תהיה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המוצג באתר. התוכן הכלול באתר מוצג למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, משכך, המשתמש/ת רוכש/ת מצהיר/ה ומסכים/ה בעצם שימושו/ה באתר לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש/ת ובאחריותו/ה הבלעדית לשלילת אחריות החברה ו/או כל מי מטעמה.
  כל משתמש/ת רוכש/ת באתר עושה כן על אחריותו ועליו/ה לבצע בעצמו/ה את כל הבדיקות והברורים לגבי המוצר כנדרש מקונה סביר באתר מקוון והוא/היא מוותר/ת ויהיה מנוע/ה מלהעלות כל טענת הסתמכות..
  בתוך כך, מודיעה בזאת החברה כי תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר ו/או מכל מין וסוג שהוא, אשר מקורו בצדדים שלישיים, לרבות, תוכניות, תשריטים, מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים ו/או פרטים שונים, נמסר על ידי אותם צדדים שלישיים ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
 23. הצגת המוצרים באתר בכל דרך לרבות הצגת פרטיהם ו/או תמונותיהם ו/או תכונותיהם, דגמיהם, עיצובם, צבעיהם או חזותם נעשית להמחשה בלבד וכדי לדמות למשתמש/ת רוכש/ת את המוצר המבוקש בצורה המיטבית ביותר לדעת החברה. היה ומשתמש/ת רוכש/ת סבור כי קיים שוני או פער בין המוצר ו/או ניראותו ו/או תכונותיו בפועל לבין האופן הצגתו באתר, עליו לפנות לחברה אשר תפעל לתיקון הדבר ככל הניתן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  בנוסף ייתכן כי במגוון רחב מאוד של מוצרים כמוצג באתר יפלו שגיאות ו/או טעויות בתום לב, ולפיכך מומלץ לכם לפנות לנציג שירות לקוחות של החברה טרם ביצוע ההזמנה, באמצעות עמוד ה'צור קשר', או באמצעות טלפון, במספר: 1700700633.
 24. כל משתמש/ת ו/או רוכש/ת באתר מתחייב בזאת בעצם שימוש ו/או גלישה באתר למלא אחר הוראות כל דין החלים /ואו שיחולו על השימוש ו/או הגלישה באתר ולרבות כל תנאי השימוש בתקנון זה.
  כמו כן, המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת  כל דין ו/או תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש/ת רוכש/ת ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה.
 25. בכל מקרה ומבלי לגרוע מכל טענת הגנה של החברה, החברה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מרוחק ו/או בלתי מוחשי, ואחריות החברה לנזק מוגבלת לרף עליון מקסימאלי של כפל מחיר המוצר (רף שלצורך חישוב סכומו כולל השבה ואינו בא בנוסף להשבה) .
 26. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר או לאסור על משתמש ו/או רוכש/ת כלשהם לעשות שימוש באתר בכל זמן ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן ואף ללא מתן הודעה.
  בנוסף, רשאית החברה להפסיק את פעילות האתר כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש/ת רוכש/ת כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  לחברה הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בתנאים כלשהם נוספים או אחרים מאלו הכלולים בתקנון זה ולמשתמשים/ רוכשים לא תעמוד כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 27. בנוסף על כל הקבוע בתקנון זה,ידוע לכל משתמש/ת רוכש/ת  והוא/היא, מסכים/ה ומאשרת בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים בה ן/או לשימוש באתר מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום ביצוע כל פעולה ו/או רכישה והצדדים רואים בכך כהסכם ביחס לתקופת ההתיישנות אשר תחול בכל הקשור ביחסיהם כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 28. האתר  נגיש לבעלי מוגבלויות כמתחייב על פי כל דין.
  הנגשת האתר נעשתה באמצעות תוסף אשר הוכן נוצר נערך והותקן באתר זה באמצעות צד ג' (להלן:"תוסף הנגישות").
  תוסף הנגישות הינו באחריות צד ג' בלבד ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בכל הקשור בכך.
  ברצון כל גולש/ת משתמש/ת רוכש/ת לעשות שימוש באתר באמצעות תוסף הנגישות, עליו להשתמש בכפתור/לשונית הנגישות כמופיע באתר.
 29. אם בית משפט מוסמך ו/או כל רשות מוסמכת יקבעו כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף ו/או אינו ניתן לאכיפה על פי כל דין , אזי לא תשפיע קביעה זו על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.
 30. כל סכסוך יידון לפי דיני מדינת ישראל בלבד ובביהמ"ש המוסמך בעיר תל אביב בלבד.
  בקשה מוקדמת לרכישת מוצר בחנות:
 31. באפשרות המשתמש באתר לבקש כי במועד כמבוקש על ידו יוכן מראש המוצר שברצונו לרכוש וימתין לו בדלפק ה"פרי אורד" (בקשה מוקדמת לרכישת מוצר בחנות)  שבחנות החברה באולם היוצאים בנתב"ג (טרמינל 3)- להלן:"החנות".
  יוגש כי אין מדובר בהזמנת המוצר מראש וכי בעת הבקשה להכנת המוצר לרכישה בחנות מדובר בבקשה בלבד לרכישה בחנות ולא בהזמנת המוצר לרכישה ו/או ברכישה ו/או בהסכם לרכישה ו/או ברכישה בכל דרך אחרת, הגם שהמשתמש יידרש ליתן את פרטי כרטיס האשראי שלו לצורך השלמת הבקשה להכנת המוצר לרכישה, אזי מובהר ומוסכם בזאת מפורשות כי כרטיס האשראי לא יחויב בעת ביצוע הבקשה באתר  וכי המוצר יירכש וישולם עבורו אך ורק בעת ההתייצבות בחנות והתשלום בפועל עבור המוצר.
 32. לכשיתייצב המשתמש, אשר הגיש בקשה מוקדמת  באמצעות האתר להכין לו את המוצר שברצונו לרכוש, בחנות לצורך רכישת המוצר שהוכן עבורו לפי בקשתו הרי שהוא יידרש להציג כרטיס עלייה למטוס וכן לשלם עבור המוצר באחד מאמצעי התשלום המקובלים בחנות.
  ידוע למשתמש שללא הצגת כרטיס עלייה למטוס ותשלום עבור המוצר בפועל לא תתאפשר רכישת המוצר.
 33. מוצהר ומוסכם בזאת במפורש ע"י המשתמש והוא מסכים לכך מראש כי ייתכן כי בין מועד הגשת הבקשה המוקדמת  באתר להכנת המוצר עבורו לרכישה בחנות לבין המועד בו יגיע המשתמש לחנות בפועל לצורך הרכישה, יחול שינוי במחיר המוצר כפי שהוצג באתר לבין זה המוצג בחנות בעת הגעת המשתמש לחנות בפועל לצורך רכישתו, אזי המחיר הקובע לצורך הרכישה יהיה המחיר הנמוך מבין המחירים (זה שהוצג באתר בעת הבקשה להכנת המוצר לרכישה ומחיר המוצר אשר הוצג בחנות בעת הגעת המשתמש לחנות בפועל לצורך רכישתו).
  מוצהר ומוסכם כי  במקרה בו יויצג מחיר על מוצר כלשהו ו/או ביחס למוצר כלשהו, אם באתר האינטרנט של החנות ואם בחנות פיזית, אשר יתברר כשגוי, אזי המחיר המוצג ו/או המופיע בקופת התשלום הוא יהיה המחיר הקובע לצורך רכישת המוצר.
 34. להסרת ספק,ידוע ומוסכם על המשתמש כי שרות ה"פר-אורדר"/ בקשה מוקדמת להכנת מוצר לרכישה בחנות הינו שרות הניתן ע"י החברה כמחווה שירותית בלבד ועל מנת להקל על הליך הרכישה בחנות  וכי אין החברה מתחייבת להיענות לכל בקשה מוקדמת להכנת מוצר לרכישה,כפי שתוגש באתר וידוע למשתמש כי ייתכן ובשל תנאים אובייקטיביים ו/או סובייקטיביים לא יתאפשר  להכין  מראש את המוצר לרכישה בחנות והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור בכך כנגד החברה ו/או כל מי מטעמה.
  כן מאשר המשתמש ומסכים מראש לכך כי היה ומכל סיבה שהיא לא יינתן לו השרות כאמור ו/או לא תבוצע בקשתו מכל סיבה שהיא,אזי הוא מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה וכי אין לו ולא יהיו לו כאלה בכל הקשור בכך.
  במקרים כאמור מוסכם כי אין ולא תחול על החברה כל אחריות ו/או חבות בקשר עם מתן השרות ו/או בקשר אם אי מתן השרות ו/או עם הפעלתו ו/או העדר הפעלתו.
 35. כל משתמש מופנה בזאת לתקנות המכס החלות בעת הגשת הבקשה המוקדמת להכנת המוצר לרכישה בחנות ו/או בעת ביצוע כל רכישה ורכישה של מוצר בחנות בכל הקשור ברכישת מוצרים באולם היוצאים בנתב"ג על כל התנאים וההגבלות שבהם, בין היתר במיוחד, אך לא רק, פטור ממכס על קניות אישיות של כל רוכש מוגבל לסך של עד 200$ לנוסע  וכי חל איסור להכניס לישראל קנייה אישית של מוצרים בשווי של מעל 200$ מבלי לשלם עליהם מכסים ומיסים כדין והכול כמפורט בדיני המכס והמס הרלבנטיים.
  בכל מקרה מוסכם כי אין ולא תחול כל אחריות ו/או חבות על החברה בקשר עם רכישות שיבצע כל משתמש ו/או רוכש בחנות בכל הקשור במיסים ו/או המכסים החלים על רכישת מוצרים בחנות וכי אחריות מעין זו מוטלת בלעדית על כל משתמש ו/או רוכש באשר הוא.
  להסרת כל ספק ידוע למשתמש ומוסכם עליו במפורש כי מוצרים בשווי של מעל 200$ לא ניתן יהיה להשאיר במחסן "פטור ושמור" שמקיימת החברה לנוחות לקוחותיה ואין ולא יהיו למשתמש כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 36. להסרת כל ספק מובהר בזאת וכל משתמש מצהיר בזאת כי ידוע   לו שלא ניתן להשאיר מוצרים שנרכשו בחנות ב"פטור ושמור" (הפקדת מוצרים שנרכשו לשמירה ללקוח עד שובו מנסיעתו בחזרה לישראל- להלן:"פטור ושמור") מוצרים שמחירם עולה על 200$ (מאתיים דולר ארה"ב) וכי החברה תסרב להפקדת מוצר שכזה ב"פטור ושמור" ובמקרה כזה אין ולא יהיו ללקוח כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד החברה.
 37. מובהר ומודגש בזאת באופן מפורש כי לקוח אשר שכח לאסוף את המוצר/ים שרכש בחנות מה"פטור ושמור" ויכנס לישראל מבלי לאסוף את המוצר/ים שרכש יוכל להגיע בעצמו בתוך 60 ימים מיום הרכישה ולאסוף בעצמו את המוצר/ים שביקש להפקיד ב"פטור ושמור" כנגד הצגת חשבונית הרכישה המקורית .
  ככל שלקוח לא יגיע בפרק הזמן האמור לאסף המוצרים, אזי תבטל החברה את הרכישה ותשיב לו את המחיר ששילם בגין המוצר/מוצרים בערכו הנומינאלי.
  לאחר כניסתו לישראל יוכל לקוח למנות מיופה כוח מטעמו על מנת שיאסוף עבורו את המוצר/ים שרכש בחנות אשר ימסרו למיופה הכוח כנגד הצגת יפוי הכוח וחשבונית הרכישה.


  אמצעי תשלום
 38. מחירי המוצרים באתר ובחנות נקובים בדולר ארה"ב.
  לקוחות רשאים לשלם בכרטיס אשראי או במזומן במטבע ישראלי (₪) ו/או בדולר ארה"ב($) ו/או ביורו (-)) ו/או בדולר קנדי (CAD) בלבד.
 39. הלקוח יכול לבחור לשלם על קניותיו בכרטיס אשראי ולבקש להמיר את ערך הקנייה הנקובה בדולר ארה"ב לשקלים חדשים. במקרה זה, תומר הקנייה לש"ח לפי שווה ערך שקל חדש/דולר ארה"ב יציג (בעת ביצוע התשלום) וכרטיס האשראי יחויב בש"ח. עיתוי הפירעון יהיה לפי ההסדרים שיש ללקוח על חברת כרטיסי האשראי שלו.
  הלקוח יהיה ראשי לבקש לשלם עבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי במט"ח, ובמקרה כזה יחויב כרטיס האשראי של הלקוח בסכום הדולרי של רכישותיו בחנות ביום הרכישה.
  ההמרה ועיתוי ביצוע החיוב למטבע שבו מנוהל כרטיס האשראי של הלקוח ייעשה על פי ההסדרים של הלקוח עם חברת כרטיסי האשראי שלו.
 40. פריסת תשלומים אפשרית רק בתשלום בכרטיסי אשראי שקליים מעל סכום של 50 דולר ארה"ב.
 41. הלקוח יכול לבקש לשלם עבור רכישותיו במזומן בש"ח. במקרה זה יומר מחיר הרכישה הנקוב בדולר ארה"ב לשקלים לפי שווה ערך שערו היציג  של דולר ארה"ב בש"ח. הלקוח ישלם בשקלים בהתאם לתוצאת ההמרה.
 42. הלקוח יכול לשלם במזומן במט"ח שאינו דולר ארה"ב אך רק בדולר קנדי(CAD) או ביורו (-)).
  במקרה כזה יומר מחיר הרכישה לדולר ארה"ב לפי שערי החליפין  הצולבים לעומת דולר ארה"ב  לפי שער מזומנים נמוך של בנק הפועלים המתעדכן בין השעות 15:30 ל-16:30  (ללא עמלת המרה) .
 43. שער החליפין היציג של השקל לעומת דולר ארה"ב בימים ב'-ה' יתעדכנו מידי יום בין השעות 15:30 ל-16:30 לפי הפרסום היומי של בנק ישראל.
  שער חליפין יציג שלך שקל/דולר ארה"ב בימי ו' וערבי חג יתעדכנו בין השעות  12:30 ל-13:30 לפי הפרסום של בנק ישראל.
  שערי ההמרה הצולבים של מטבעות החוץ כנ"ל לעומת דולר ארה"ב בימים א'-ה' יתעדכנו מידי יום בין השעות 15:30 ל-16:30 לפי הפרסום היומי של בנק ישראל.
  שערי ההמרה הצולבים בין במטבעות החוץ כנ"ל לבין דולר ארה"ב בימי ו' וערבי חג יתעדכנו בין השעות  12:30 ל-13:30 לפי הפרסום של בנק ישראל.
  השערים המתפרסמים על גבי הלוחות האלקטרוניים (או לוחות תצוגה ידניים) הנמצאים בחנות יפורסמו בדיוק של 3 ספרות עשרוניות ויהיו הקובעים לצורכי ההמרה כאמור.
 44. יודגש כי החברה אינה מקבלת המחאות (שיקים) פרטיות  ו/או המחאות נוסעים ולא ניתן יהיה לשלם באמצעות אלו בחנות.
  בתשלום המזומן במט"ח לא ניתן לשלם במטבעות אלא בשטרות בלבד.
  עודף בעת תשלום במט"ח במזומן יינתן רק בדולר ארה"ב (בשטרות בלבד) או בשקל חדש (בשטרות/במטבעות).
 45. הגנה על פרטיות :
 46. בעת הגלישה באתר ייאסף מידע אודות הדפים והפריטים בהם התעניינתם, כמה זמן שהיתם באתר, מה רכשתם ואלו פעולות נוספות ביצעתם. המידע הוא לצרכים סטטיסטיים ולצרכי שיפור השירות ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
  האתר רשאי ואחראי להשתמש במידע כנ"ל לצרכיו ובכפוף לכל דין.
  האתר רשאי להעביר כל מידע כנ"ל לצדדים שלישים, ובלבד שהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
  כמו כן ייתכן ומשתמש /ת ו/או רוכש/ת יזוהו ע"י האתר בכניסה חוזרת בהתאם לפרטים שהקלידו בכניסה קודמת לאתר לרבות זיהוי פרטי כרטיס האשראי שמסרו ואולם מובהר בזאת כי החברה תעשה שימוש בפרטים אלו למען הנוחות  ושיפור השירות בלבד ולא ייעשה בהם כל שימוש אחר.
 47. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שיימסרו ע"י המשתמשים, הן בעת הרישום והן לאחר מכן, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מכירות עכשווית ועתידיות ו/או בדבר כל מידע פרסומי שלדעת החברה עשוי לעניין את המשתמשים ו/או הרוכשים באתר.
  בעת הרישום יכולים המשתמשים לבחור (באמצעות סימון במקום המתאים) האם הם מסכימים או אינם מסכימים לקבלת דואר פרסומי כנ"ל.
 48. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים כנ"ל לצורך משלוח הודעות וביצוע ומימוש רכישת מוצר באתר ע"י המשתמש, לרבות העברתם לצדדים שלישיים לצורך ביצוע ומימוש כאמור ולרבות לצורך גביית התשלום באמצעות חברות כרטיסי אשראי וחברות סליקה.
 49. החברה לא תגלה לצדדים שלישיים פרטים אישיים שמסר המשתמש, למעט במקרים המפורטים לעיל, או בהתאם לצו של רשות מוסמכת ו/או בית משפט, או במקרה של הפרת תנאי השימוש, או לצורך הליכים משפטיים ו/או גביית חוב, או עפ"י דין.
 50. החברה שומרת את הזכות לשלוח מידי פעם משוב למילוי ע"י המשתמשים, על מנת לייעל את אופן מתן השירותים. מילוי המשוב אינו מחייב.
 51. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל משתמש/ת רוכש/ת, רשאי/ת לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם לדעתו המידע אינו נכון, שלם או מדויק. לצורך כך אנא שלח/י בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר.
  בכל פנייה בנוגע למדיניות פרטיות כאמור בתקנון זה, יש לשלוח הפנייה בדואר אלקטרוני לכתובת:
  dovl@alm.co.il. או בדואר לכתובת החברה: הסיבים 43 פתח תקווה
  במסגרת כל פנייה כאמור עליך לציין את פרטיך המלאים לרבות שם כתובת מס' ת.ז. טלפון וכתובת דוא"ל והחברה תעשה מאמץ להשיב לכל פנייה כאמור.
 52. לידיעתך, לצורך תפעול האתר נעשה בו שימוש באמצעי הקרוי "עוגיות" ('Cookies', להלן: "עוגיות"), אשר נועד , בין היתר כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו וגם לצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור/י את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש/, הגולש/ת באתר.

  קבצי ה"עוגיות" מכילים מידע משתנה אודות הדפים בהם ביקר כל גולש/ משתמש/ת, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע לאתר, וכן מידע שהמשתמש/ת גולש/ת מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר וכיוצא באלה. המידע בקבצי העוגיות מוצפן, והחברה תנקוט צעדים על מנת שהמידע האגור בהם יהיה קיים רק במחשבי החברה .

  אם אינך רוצה לקבל "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד  עם זאת, יש להבין ולדעת שנטרול ה"עוגיות" עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה  להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 53. החברה פועלת לנקיטה באמצעים מקובלים על מנת לשמור על המידע שברשותה ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש/ת בשמו/ה ו/או בפרטי זהותו/ה, כגון שם וכתובת המשתמש/ת, לצדדים שלישיים, אלא במקרים בהם הדבר מתחייב כגון: לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש/ת באתר או במסגרת שיתוף פעולה הקשורות בכל דרך עם החברה, על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.


  בכל מקרה בו הפר המשתמש/ת את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע/ה המשתמש/ת או ניסה לבצע, באמצעות האתר, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או הוראות כל דין או בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים או במקרים של מחלוקת, ו/או דרישה ו/או, תביעה, ו/או טענה או במסגרת הליכים משפטיים וכן בכל מקרה בו לדעת החברה מסירת המידע חיונית למניעת נזק לחברה, ו/או לכל מאן דהוא אחר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרה של העברה ע"י החברה של פעילות ו/או במקרה של מיזוג אשר כתוצאה מאלה הועברו ו/או הומחו זכויותיה ו/או חובותיה של החברה, לצדדים שלישיים, ובלבד שכל נעבר או נמחה כאמור יקבל על עצמם את ההוראות כנ"ל.
  האמור לעיל אינו גורע ו/או פוגע בזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי ו/או שאין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו .
 54. החברה עושה מאמצים  על מנת להגן על סודיות הנתונים והפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באתר בפרט ולקוחותיה בכלל.
  החברה נוקטת באמצעי זהירות סירים ומקובלים ע"י שימוש בטכנולוגיות אבטחה מקובלות.
  המשתמש/ת מצהיר/ה כי ידוע לו/ה שהחברה תנקוט אמצעים נוקשים כדי למנוע חדירה לאתר וכדי שלא לאפשר פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אך אין ביכולתה למנוע תמיד שיבושים באתר.
 55. ידוע למשתמש/ת כי החברה עושה שימוש באמצעי הגנה והצפנה מקובלים לפי פרוטוקול מסוג SSL, כנהוג באתרי הסחר האלקטרוניים בישראל ובעולם בכל הקשור לפעולות בקשר עם מידע מקוון, וכנדרש בדין.
  בתוך כך, ההתקשרות בין המחשב של המשתמש/ת או הגולש/ת באתר לבין מחשבי החברה תאובטח באמצעות שיטות ההצפנה המקובלות ובהתאם לתקנים הנהוגים. בנוסף, החברה תנקוט באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ותדאג לעדכן אותם מידי פעם בפעם וזאת גם , כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות ו/או פרצות בלתי מורשות..
  למרות האמור לעיל מובהר בזאת  כי ייתכנו מקרים שאינם בשליטתה  של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, וכמובן שבמקרים מעין אלו החברה אינה יכולה להתחייב, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו במסגרתו יהיו חסינים ו/או מאובטחים באופן אבסולוטי מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה.
  ידוע למשתמש/ת שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא,בין ישירים ובין עקיפים,ממוניים ו/או בלתי ממוניים, ככל שיגרמו כאלה כתוצאה מכך.